Intangible Heritage


The foal egg of Rátót

oral tradition and folk verse

Rátót

The park guard of Rátót finds a gourd on the outskirts of the village. He doesn't know what it is. The wise elders of the village think that it is a dragon egg or foal egg. This is a village-mocking, folk genre. A humorous story about the ignorance of the villagers.

Information on digitization

Name of site
Rátót
Other settlement names
Rátoth, Rátóth, Neűstift, Ráthót, Rátoot, Neustift
Conveyance of tradition, knowledge or activity
oral tradition
Specialist description
A rátóti csősz egyszer a mezőn egy hamvas úritököt talált. - Tyű, fékom adta-teremtette, hát ez meg mi lehet? Fölvette, megtapogatta, megszagolta, de mégse tudta kitalálni, hogy mi lehet az. Bevitte hát a falugyűlésre, ahol éppen együtt volt a kupaktanács. Mikor a csősz a tököt letette, az éltes elöljáró urak is mind elszörnyülködtek. - Sok időt megértem, de ilyen istenteremtményt még nem láttam világéletemben - mondta a legidősebb.- No, én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyet még én sem ettem életemben - így a másik öreg.- Hát hiszen, ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de a fene tudja, hogy mi a csoda lehet ez - így a harmadik. A bíró sem állhatta meg, hogy bele ne szóljon:- Hát, atyafiak, ez - miként a formája is mutatja - semmi, de semmi más nem lehet, csak tojás.- Persze hogy tojás! Mert mi a durrogó ménkű is lehetne, ha nem tojás? Ezt aztán a csősz is megerősítette azzal, hogy egészen meleg volt, amikor a tarisznyájába tette. A bíró nemhiába volt okos ember, mert még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Az öreg elöljárók gyíksárkányra meg lúdvércre gondoltak, de a bíró inkább a csőszre hallgatott, aki azt mondta, hogy akkoriban, amikor a tojást találta, épp egy idegen csikó csatangolt a határban. Erre aztán az elöljárók is rázendítették. - Úgy van! Ezt az idegen csikó tojta. Mert mi az isten csodája is tojhatott volna nekünk ekkorát?- No, ha eddig már szerencsésen eljutottunk - szólt a bíró -, még csak azt mondják meg, atyafiak, most aztán mitévők legyünk?- Kiköltetjük!- Ki ám, de mivel? A mi lovaink nem tojnak, tehát nem is költenek. Mindenki törte a fejét, végül megintcsak a bírónak támadt jó gondolata.- Tudják mit, atyafiak? Amihez nincsen elegendő esze a rátóti lónak, van a rátóti tanácsnak. Én amondó vagyok: hogy a drágalátos tojást költsük ki mi magunk. Nagy szó volt biz’ ez, de azért bólintottak rá valamennyien. Jó példának okáért először a bíró ülte meg a tojást, aztán ülték a többiek is rendben, amint következett.Bizony még ma is ülne rajta valaki, ha a szomszéd falvakban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás, romlani kezdett a sok okos hátsó alatt. Erre aztán az előljárók is zúgolódni kezdtek, hogy ők biz’ nem ülik tovább senki lova tojását.A bíró nagyon elszomorodott, mert szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Az elöljárók meg váltig állították, hogy a tojás már megbüdösödött alattuk. Végül megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határra, s onnan egy dombról afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács kigúnyolásában a leginkább serénykedett.Most aztán minden rátóti kiállt a kapuba annak a csodájára, hogy csúffá lesz téve a rossz nyelvű szomszéd falu. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott rapityára törött, a bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy kicsi nyúl. Egész Rátót elkiáltotta magát: - No, a piciny csikó! Fut a piciny csikó! Utána, emberek!A nép futva a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt, és szomorúan mormogta magában: „Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog! Hej, miért is nem ültünk rajta türelemmel még egy-két napig!”
A rátóti csikótojás falucsúfoló a népköltészeten belül a rátótiádákhoz tartozik. Ezek a humoros történetek Gyulafirátót faluról kapták az önálló műfaj elnevezését.
Written sources
Ortutay Gyula (főszerk.) Falucsúfoló. Magyar Néprajzi Lexikon II. (F-Ka). Budapest, 1979.
Web page
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/trefas-mesek/a-ratoti-csikotojas (Letöltés ideje: 2019. 04. 03.)
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2019-04-03
Person documenting
Mukicsné Kozár Mária

In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content