Built Cultural Heritage


Lutheran prayer house in Nemesládony

sacred architecture

Nemesládony, Kossuth L. u. 16–18.

1872

The Lutheran prayer house was originally built as a school with a tower at its front.

Information on digitization

Name of site
Nemesládony
Other settlement names
Ládony
Main building material
brick
Location
Nemesládony, Kossuth L. u. 16–18.
Specialist description
Nemesládony nemes község lakói a 16. század végére áttértek az evangélikus hitre. Ők használták a középkorban épített templomot és saját lelkészük is volt. Filiaként a nemesládonyi anyagyülekezethez tartozott Pórládony, Tompaháza, Berekalja (e 3 falu ma együtt Tompaládony) és Mesterháza. A templom 1717-ig maradt az evangélikusok birtokában. Ekkor katonai karhatalommal vették el tőlük, és adták át a katolikusoknak. A hívek ettől kezdve Nemeskérre jártak át istentiszteletre. Később, II. József 1781. évi türelmi rendelete után a nemesládonyi gyülekezet a nagygeresdi anyagyülekezethez csatlakozott (1783).
1863-ban Boda Pál, nemesládonyi lakos a helyi gyülekezetre hagyta lakóházát és birtokát. Példáját fivére, Boda József is követte, aki földjét szintén a gyülekezetnek ajándékozta. 1864-ben az üres családi házban megnyílt az iskola. 1872-ben a gyülekezet önerőből új iskolát építtetett. Az épület elé tornyot emeltettek. 1879-ben harangot önttettek a soproni Seltenhofer Frigyesnél. Az iskola államosítása (1948) után az épületben imatermet rendeztek be.
A torony alatt két emléktábla található. Az egyik a reformáció 400 éves évfordulójának állít mementót. Felirata:
»1517–1917
Isten dicsöségére, egyházunk hőseinek emlékére
a jövendő nemzedékek tanulságára.
A reformáció négyszázados emlékére a világ-
háboru negyedik esztendejében állitotta ez emléket
a nemesládonyi evang. nőegylet.
Nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát, mert
Istennek hatalma az minden hivőnek üdvösségére.
Rom. lev. I. 16.«
A másik tábla az iskolaalapítóról emlékezik meg, felirata így szól:
»A népnevelésnek emelték
Boda Pálnak
a népnevelés buzgó barátjának
kegyes hagyományából s közáldozatokból
a jóttevö emlékét és a tudományt
tisztelö evang. hivek 1872 évben«
Written sources
Farkas Mihály: A nagy-geresdi ágost. hitv. evang. gyülekezet története. Sopron, Litfass Károly Könyvnyomdája, 1885. 6–8, 12–17, 55–57.
Payr Sándor: A dunántúli evangelikus egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa Könyvnyomdája, 1924. 103–104.
Baranyai Marianna: Nemesládony múltja és jelene a középkortól napjainking. Nemesládony, szerzői kiadás, 2010. 52–57.
A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. Szerk. vezetője: Keveházi László. 2. kötet. Győr, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, 2011. 511, 668–669.
Web page
https://medit.lutheran.hu/files/a_reformaciotol_napjainkig_2.pdf (Letöltés ideje: 2019. 01. 29.)
File name
SM_085_C_0003.jpg; SM_085_C_0004.jpg; SM_085_C_0005.jpg
Resolution
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Restrictions on use
Korlátozott
Date of documentation
2019-02-02
Person documenting
dr. Kelemen István

Photo gallery


In case of using any of the materials, citation of the source (www.documenta-pannonica.eu ) and of institution or indvidual by whom the material is located is mandatory.
Skip to content